KOBE 11 LMTD 'QUAI 54' - 869600-010 - SIZE 7.5

Kobe 11 lmtd 'quai 54' - 869600-010 - size 7.5