2016 Air Jordan 2 Retro Radio Raheem size 8.5 w/ Box

2016 air jordan 2 retro radio raheem size 8.5 w/ box